Algemene Voorwaarden

ALGEMENE BEPALINGEN

1 – Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen REAL ESTATE TRANSLATIONS en de opdrachtgever. Een afwijking van de Algemene Voorwaarden is alleen geldig indien REAL ESTATE TRANSLATIONS schriftelijk heeft ingestemd met de betreffende afwijking(en). De Klant/Opdrachtgever wordt geacht op de hoogte te zijn van deze Algemene Voorwaarden ten tijde van de orderbevestiging.

2 – Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en REAL ESTATE TRANSLATIONS is het Nederlandse recht van toepassing. Een bevoegde Nederlandse rechtbank zal uitspraak doen van eventuele geschillen die tijdens de vertalingen kunnen ontstaan.

AANVAARDING VAN DE OPDRACHT

3 – Alle offertes en aanbiedingen van REAL ESTATE TRANSLATIONS zijn vrijblijvend.

4 – De overeenkomst wordt gevormd door schriftelijke aanvaarding (per e-mail) van de offerte door de Opdrachtgever, of, indien er geen offerte is aangevraagd/verstrekt, door schriftelijke bevestiging van de opdracht door de opdrachtgever aan REAL ESTATE TRANSLATIONSS 

5 - Indien REAL ESTATE TRANSLATIONS niet de mogelijkheid heeft gehad om de gehele brontekst te inspecteren, is REAL ESTATE TRANSLATIONS gerechtigd om de geoffreerde prijzen en levertijden te herroepen.

6 – Indien, na de totstandkoming van de overeenkomst, veranderingen worden aangebracht in de opdracht, m.u.v. kleine wijzigingen, behoud REAL ESTATE TRANSLATIONS het recht om de wijzigingen te weigeren of dan wel de overeenkomst dienovereenkomstig te wijzigen.

Geheimhouding

7 - REAL ESTATE TRANSLATIONS zal alle informatie afkomstig van de Opdrachtgever met strikte vertrouwelijkheid behandelen. REAL ESTATE TRANSLATIONS zal geheimhouding op leggen aan al haar medewerkers, maar REAL ESTATE TRANSLATIONS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schending van de geheimhouding door medewerkers indien deze schending redelijkerwijs niet kon worden voorkomen.

8 - REAL ESTATE TRANSLATIONS behoudt zich het recht voor om derden te contracteren (een deel van) de opdracht uit te voeren zonder afbreuk te doen aan zijn verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en adequate uitvoering van de opdracht. REAL ESTATE TRANSLATIONS zal geheimhouding op leggen aan derden. REAL ESTATE TRANSLATIONS is niet aansprakelijk voor de schending van de geheimhouding die aan derden is gesteld. 

PRODUCT EN LEVERING

9 – Waar mogelijk, zal de Opdrachtgever, op verzoek, intrinsieke informatie over de brontekst en terminologie leveren. De opdrachtgever zal altijd de kosten en de risico's voor de verzending van de beoogde informatie dragen.

10 – De overeengekomen levertijd is een streefdatum; als tijdige levering onmogelijk zou blijken, zal REAL ESTATE TRANSLATIONS de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen. Afhankelijk van de omstandigheden en de duur van de termijn waarmee de afgesproken leverdatum wordt overschreden, kan REAL ESTATE TRANSLATIONS een korting op de afgesproken prijs aanbieden; echter, is REAL ESTATE TRANSLATIONS niet verplicht om dit te doen.

11 – Als de beloofde termijn toerekenbaar is overschreden en de levering niet binnen een redelijke termijn kan worden verwacht, is de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder aan REAL ESTATE TRANSLATIONS een schadevergoeding schuldig te zijn.

12 – De levering wordt geacht te zijn gedaan op het tijdstip van verzending per post, koerier, fax of elektronische middelen.

13 – Indien de Opdrachtgever een klacht heeft over de geleverde vertaling, moet de opdrachtgever REAL ESTATE TRANSLATIONS de klacht schriftelijk binnen vijf werkdagen na levering melden. Het uitdrukken van een klacht zal de Opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling ontslaan. Indien, naar het oordeel van REAL ESTATE TRANSLATIONS, de klacht wordt ondersteunt, zal REAL ESTATE TRANSLATIONS de geleverde vertaling in overeenstemming met de wensen van de klant en in overeenstemming met de aard van de klacht binnen een redelijke termijn aan passen zonder opnieuw kosten rekening te brengen voor de tijd welke is besteed aan de aanpassing. 

BETALING

14 – Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld. REAL ESTATE TRANSLATIONS berekent geen BTW bij opdrachtgevers buiten Nederland 

15 – Facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden, in de valuta waarin de factuur is opgesteld. In geval van niet-tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is over het bedrag op de factuur vanaf de datum van het verzuim tot de betaling volledig is voldaan. 

16 – Buitengerechtelijke incassokosten als gevolg van niet-tijdige betaling zijn voor rekening van de opdrachtgever.

AANSPARAKELIJKHEID

17 - REAL ESTATE TRANSLATIONS kan alleen aansprakelijk gesteld worden voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van de schuld die toe te schrijven is aan REAL ESTATE TRANSLATIONS. REAL ESTATE TRANSLATIONS kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige andere vorm van schade, zoals het verlies van winsten, verliezen als gevolg van vertragingen en gederfde inkomsten. In ieder geval wordt de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de waarde van de factuur, exclusief BTW, voor de opdracht in kwestie, of indien lager, tot maximaal 2.500 EUR.

18 - REAL ESTATE TRANSLATIONS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste interpretaties van teksten welke als dubbelzinnig kunnen worden beschouwd.

19 – De Opdrachtgever vrijwaart REAL ESTATE TRANSLATIONS tegen vorderingen van derden met betrekking tot vermeende schending van eigendomsrechten, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

OVERIGE BEPALINGEN

20 - REAL ESTATE TRANSLATIONS is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, geheel of gedeeltelijk, of de uitvoering ervan uit te stellen, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, in het geval van faillissement, surseance van betaling of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot vergoeding van de schade aan de opdrachtgever. In dergelijke gevallen kan REAL ESTATE TRANSLATIONS onmiddellijke verrekening van de claims eisen welke als gevolg hiervan zijn ontstaan.

21 – Indien REAL ESTATE TRANSLATIONS niet aan zijn verplichtingen kan voldoen ten gevolge van overmacht, heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot vergoeding van de schade aan de opdrachtgever. Als zodanige omstandigheid kan worden beschouwd, maar niet tot beperkt, brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, transport belemmeringen en maatregelen van de overheid.